Jak działa laboratorium?

Laboratorium Badania Mleka mlekovita wykonuje badania mleka surowego metodami badawczymi akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji.

Rzetelność, poufność i wiarygodność wyników

Laboratorium Badania Mleka działa bezstronnie i niezależnie gwarantując rzetelność i wiarygodność wyników badań oraz poufność. Laboratorium zapewnia przyjęcie i ochronę własności dostarczonych próbek mleka do badań oraz integralność wyników badań z próbką.

1983 r.

Wieloletnie doświadczenie

Początki działalności Laboratorium Badania Mleka sięgają 1983 r. kiedy to w Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem powstało Laboratorium wykonujące badania próbek mleka surowego. Laboratorium Badania Mleka jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną w strukturze Wydziału Kontroli Jakości prowadzącą badania mleka od krów na zlecenie klientów.

Akredytowane metody badań

Laboratorium Badania Mleka MLEKOVITA spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, a badania mleka surowego są wykonywane według metod akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji – numer akredytacji AB 1219. Laboratorium uczestniczy w badaniach biegłości oraz w porównaniach międzylaboratoryjnych zgodnie z ustalonym planem przez: Państwową Inspekcję Weterynaryjną ZHŻPZ w Puławach oraz Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie – Regionalne Centrum w Parzniewie. Laboratorium Badania Mleka od 2009 roku uczestniczyło w organizowanym przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach programie Wyznaczania jednolitej dla kraju zależności między wynikami metody rutynowej oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów i metody odniesienia (PN-EN ISO 4833) zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN ISO 21187. Od 2018 r. Laboratorium Badania Mleka brało udział w organizowanym przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach monitoringu polskiej zależności przeliczeniowej wdrożonej dla aparatu BactoScan.

165 m2

Nowoczesny budynek

W lutym 2014 r. Laboratorium Badania Mleka zostało przeniesione do nowoczesnego budynku Centrum Badań i Rozwoju MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem. Laboratorium obecnie zajmuje powierzchnię około 165 m2.

 • Wykonywanie na najwyższym poziomie jakości badań zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną z zachowaniem wszystkich wymagań systemowych, które spełniają potrzeby Klientów, poprzez dostarczanie rzetelnych i wiarygodnych wyników.
 • Wykonywanie analiz przez bezstronny i niezależny od nacisków finansowych oraz służbowych personel.
 • Zwiększenie efektywności działania i konkurencyjności wśród laboratoriów badających mleko surowe.
 • Poprawa jakości surowca dla zakładów mleczarskich poprzez dostarczanie wiarygodnych wyników służących wyeliminowaniu przez zakład nierzetelnych dostawców.
 • Wszystkie działania podporządkowane są zaspokajaniu obecnych i przewidywanych wymagań Klientów, umocnieniu ich zaufania do usług badawczych i budowaniu trwałych relacji.
 • Prowadzenie działalności laboratoryjnej z zachowaniem bestronności.
 • Działanie kierownictwa na rzecz zapewnienia bezstronności.
 • Zapewnienie Klientom poufności informacji i ochrony praw własności.

Oferta laboratorium badania mleka MLEKOVITA

Laboratorium Badania Mleka MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckim oferuje innowacyjne badania laboratoryjne mleka surowego od krów, które wykonywane są metodami akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji – zgodnie z certyfikatem akredytacji numer AB 1219.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą badań metodami akredytowanymi.

 • Ogólna liczba drobnoustrojów
  Zakres: (10 x 103 ÷ 2000 x 103) jtk/ml

  Metoda cytometrii przepływowej
  Procedura Badawcza PB-01 Wydanie 6 z 29.o4.2022 r. w oparciu o instrukcję aparatu BactoScan
 • Liczba komórek somatycznych
  Zakres: (1 x 103 ÷ 3000 x 103) komórek somatycznych/ml

  Metoda cytometrii przepływowej
  PN-EN ISO 13366-2:2007 z zastosowaniem aparatu Fossomatic FC
 • Zawartość białka
  Zakres: (2,00 ÷ 6,00) %

  Metoda spektometrii w podczerwieni
  PN-ISO 9622:2015-09 z zastosowaniem aparatu Milkoscan 
 • Zawartość tłuszczu
  Zakres: (2,00 ÷ 7,50) %

  Metoda spektometrii w podczerwieni
  PN-ISO 9622:2015-09 z zastosowaniem aparatu Milkoscan 
 • Punkt zamarzania
  Zakres: (-0,557 ÷ 0,000) °C

  Metoda krioskopowa
  PN-EN ISO 5764:2010 z zastosowaniem aparatu CryoStar I i Advanced Instruments 4250
 • Obecność antybiotyków
  ß-laktamowych
  tetracyklin
  Metoda receptorowa TwinsensorBT KIT034
  Procedura Badawcza PB-02 Wydanie 1 z 02.02.2015 r. na podstawie instrukcji producenta testu TwinsensorBT KIT034.
 • Obecność antybiotyków
  ß-laktamowych
  tetracyklin
  Metoda receptorowa TwinsensorBT KIT020
  Procedura Badawcza PB-06 Wydanie 1 z 21.11.2017 r. na podstawie instrukcji producenta testu TwinsensorBT KIT020.
 • Obecność antybiotyków i innych substancji hamujących
  Metoda dyfuzyjna - Delvotest SP NT
  Procedura Badawcza PB-03 wydanie 1 z 02.02.2015 r. na podstawie instrukcji producenta testu Delvotest SP NT.

Oferujemy też następujące badania laboratoryjne mleka surowego metodami nieakredytowanymi objętymi systemem 17025:

 • Zawartość mocznika 
  Metoda spektometrii w podczerwieni
  Procedura Badawcza PB-04 Wydanie 1 z 02.02.2015 r. w opraciu o instrukcję aparatu MilkoScan FT+.
 • Wykrywanie antybiotyków i innych substancji hamujących testem Delvotest T
  Metoda mikrobiologiczna, dyfuzyjna jakościowa Delvotest T 
  Procedura Badawcza PB-05 Wydanie 1 z 04.07.2017 r. na podstawie instrukcji testu Delvotest T.
 • Zawartość laktozy
  Metoda spektometrii w podczerwieni
  Przy użyciu aparatu typu Milkoscan w oparciu o PN-ISO 9622:2015-09
 • Punkt zamarzania
  Metoda spektometrii w podczerwieni w oparciu o instrukcję aparatu Milkoscan
 • Obecność antybiotyków
  ß-laktamowych
  Tetracyklin
  (Dihydro)-Streptomycyn
  Chloramfenikoli

  Metoda receptorowa 4-Sensor BSCT
  Procedura Badawcza PB-08 Wydanie 1 z 15.03.2023 r. na podstawie instrukcji producenta testu 4-Sensor BSCT.

Metody badawcze nieakredytowane:

 • Zawartość kazeiny
  Metoda spektometrii w podczerwieni
  Procedura Badawcza PB-07 Wydanie 1 z 21.11.2017 r. w opraciu o instrukcję aparatu MilkoScan
 • Zawartość wody
  Metoda krioskopowa
  Przy użyciu aparatu CryoStar I i Advanced Instruments 4250 w oparciu o Instrukcję Badawczą - IB-0702 Oznaczanie zawartości wody

Sukces naszego Laboratorium budujemy na satysfakcji Klientów, która wynika z jakości świadczonych usług.